Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi poskytuje bezdrôtový prístup k Internetu až na vzdialenosť 100 metrov. Ak chcete na telefóne používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.

Dostupnosť a dosah signálu Wi-Fi však závisí od počtu, infraštruktúry a od ostatných objektov, cez ktoré signál prechádza.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

 1. Na obrazovke Domov stlačte MENU a potom klepnite na Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete.
 2. Začiarknutím políčka Wi-Fi zapnete Wi-Fi. Telefón začne vyhľadávať bezdrôtové siete v dosahu.
 3. Klepnite na Nastavenie Wi-Fi. V časti Siete Wi-Fi sa zobrazia názvy a bezpečnostné nastavenia zistených sietí Wi-Fi.
 4. Ak bezdrôtová sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, nie je v zozname nájdených sietí, zrolujte nadol po obrazovke a klepnite na Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte nastavenia bezdrôtovej siete a potom klepnite na Uložiť.
 5. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
  • Ak ste zvolili otvorenú sieť, automaticky sa k nej pripojíte.
  • Ak ste zvolili sieť zabezpečenú pomocou WEP, zadajte kľúč a potom klepnite na Pripojiť.
  Poznámka: V závislosti od typu siete a nastavení zabezpečenie možno budete potrebovať zadať viac informácií alebo zvoliť bezpečnostné certifikáty.

Keď je telefón pripojený k bezdrôtovej sieti, v stavovom riadku sa zobrazí ikona Wi-Fi (), ktorá vám oznamuje približnú silu signálu (počet pásikov, ktoré svietia).

Keď sa telefón najbližšie bude pripájať k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ku ktorej ste sa už pripojili, nebudete musieť opäť zadávať kľúč ani iné bezpečnostné informácie, len ak resetujete telefón na predvolené nastavenia z výroby.

Pripojenie k sieti Wi-Fi so zabezpečením EAP-TLS

Pred pripojením k Wi-Fi sieti cez autentifikačný protokol EAP-TLS si musíte do telefónu inštalovať sieťový certifikát (*.p12).
 1. Uložte certifikačný súbor do hlavného priečinka pamäťovej karty.
 2. Na obrazovke Domov stlačte MENU a klepnite na Nastavenie > Zabezpečenie.
 3. Klepnite na Inštalovať z karty SD.
 4. Vyberte sieťový certifikát potrebný na pripojenie k sieti EAP-TLS.
 5. Postupujte podľa krokov uvedených v časti Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti a pripojte k sieti Wi-Fi.

Kontrola stavu momentálneho pripojenia k sieti

 1. Na obrazovke Domov stlačte MENU a potom klepnite na Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete.
 2. Na obrazovke Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na Nastavenie Wi-Fi potom klepnite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je telefón práve pripojený.
Zobrazí sa políčko ukazujúce názov siete Wi-Fi, stav, rýchlosť, silu signálu a iné.
Poznámka: Ak chcete odstrániť nastavenia bezdrôtovej siete na telefóne, klepnite na Zabudnúť v tomto poli. Keď sa budete chcieť pripojiť k tejto bezdrôtovej sieti, budete musieť znova zadať nastavenia.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

 1. Na obrazovke Domov stlačte MENU a potom klepnite na Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete.
 2. Klepnite na Nastavenie Wi-Fi. Zistené siete Wi-Fi sa zobrazia v časti Siete Wi-Fi.
 3. Ak chcete ručne vyhľadať dostupné siete Wi-Fi, na obrazovke Nastavenie Wi-Fi stlačte MENU a potom klepnite na Hľadať.
 4. Klepnutím na inú sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte.
Domov
Späť