การปกป้องซิมการ์ดของคุณด้วย PIN

คุณสามารถป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการกำหนด PIN (personal identification number) แต่ยังสามารถทำการโทรฉุกเฉินได้ทุกเมื่อที่ต้องการ โดยไม่ต้องระบุรหัส PIN
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีรหัส SIM PIN เริ่มต้นที่ให้มาโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนการดำเนินการต่อ
  1. จากหน้าจอหลัก กด MENU แล้วแตะ การตั้งค่า
  2. เลื่อนหน้าจอลง แล้วแตะ ความปลอดภัย > ตั้งค่าล็อคซิมการ์ด
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อคซิมการ์ด
  4. ป้อน PIN ของซิมการ์ดที่เป็นค่าเริ่มต้น แล้วแตะ ตกลง
  5. เมื่อต้องการเปลี่ยน PIN ของซิมการ์ด แตะ เปลี่ยน SIM PIN

การเรียกคืนซิมการ์ดที่ถูกล็อค

หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาดมากกว่าจำนวนครั้งสูงสุดที่ยอมให้ ซิมการ์ดของคุณจะ “ถูกล็อคด้วย PUK” คุณต้องใช้รหัส PUK เพื่อเรียกคืนการเข้าถึงไปยังโทรศัพท์ของคุณ รหัสนี้อาจได้รับมาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณรับซิมการ์ดของคุณ

  1. บนหน้าจอตัวโทรออก ป้อนรหัส PUK แล้วแตะ ถัดไป
  2. ป้อนรหัส PIN ใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะ ถัดไป
  3. ป้อนรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง แล้วแตะ ถัดไป